Zmiany w udzielaniu pomocy regionalnej przez NFOŚiGW

Zmiany w udzielaniu pomocy regionalnej przez NFOŚiGW

W związku ze zmianami w prawie Unii Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie musiał dostosować swój tryb udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców. Projekt rozporządzenia zmieniającego warunki udzielania takiej pomocy został opublikowany przez Ministra Klimatu i Środowiska na stronie Rządowego Centrum Legislacji 29 września.

Planowane zmiany wprowadzane są do rozporządzenia, które było obecnie obowiązujące od 30 marca 2015 roku, dotyczącego szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska. Motywem do przeprowadzenia aktualizacji jest fakt, że przepisy rozporządzenia UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., które uznaje pewne rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 i 108 Traktatu, uległy zmianie.

Ocena Skutków Regulacji podkreśla, że w przypadku zmian w unijnym rozporządzeniu, państwa członkowskie są zobowiązane do dostosowania swoich programów pomocowych do nowych przepisów. Nowelizacja rozporządzenia nr 651/2014 weszła w życie 1 lipca 2023 r., wprowadzając szereg nowych kategorii pomocy, modyfikując istniejące i wydłużając okres obowiązywania rozporządzenia do 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie z Ocena Skutków Regulacji, konieczne jest przygotowanie projektu nowego rozporządzenia, które dostosuje obecne regulacje do zmienionych przepisów rozporządzenia nr 651/2014. Celem tego jest umożliwienie dalszego wydatkowania środków na pomoc regionalną.